فراسوی خبر ... دوشنبه ۳۱ مرداد  

شعار «مرگ بر رئیسی» در کف خیابان، جنبش جهانی علیه حضور او در سازمان ملل

زینت میرهاشمی

در حالی که شعار «مرگ بر رئیسی»، «رئیسی دروغگو، وعده هات کو» و ... تبدیل به یکی از شعارهای اصلی مردم در کف خیابان شده است و با توجه به حکم تاریخی دادگاه سوئد علیه حمید نوری و آوردن نام رئیسی به عنوان عضو هیات مرگ درقتل عام تابستان سال ۶۷، تقویت کمپین مخالفت جهانی با سفر رئیسی به نیویورک از طرف نهادهای مدافع حقوق بشر یک ضرورت است. تظاهرات اعتراضی ایرانیان آزادیخواه و نیروهای مقاومت در کشورهای مختلف در اعتراض به این سفر، بیان یک خواست ملی و مردمی است.

گرچه شرکت کارگزاران کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل خارج از ماهیت حکومتها امریست متداول، ولی بنا به نقش آشکار رئیسی و دست داشتن او در قتل عام زندانیان سیاسی، هزینه بَر کردن سفر او گامی در جهت تقویت جنبش دادخواهی و همسویی با مردم معترض در خیابانهای ایران است.

پذیرش آخوند رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و گوش دادن به روضه خوانی او، چشم پوشی بر نقش عضو هیات مرگ در قتل عام زندانیان سیاسی، صدور حکم مجازات اعدام برای بیشمار زندانیان سیاسی و تحمیل فقر و فلاکت به مردم طی یک سال اخیر است.

با تکیه بر شعارهای مردمی در خیابان، آخوند رئیسی، یک دروغگوی بیسواد است. او نه رئیس جمهور مردم، بلکه گماشته ولی فقیه و در حلقه ارتجاعی ترین و بی رحم ترین وابستگان باند ولایت قرار دارد. از این منظر، در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، او مردم را نمایندگی نخواهد کرد. در چنین شرایطی که جنبشهای اجتماعی در هماوردی با حکومت فعال هستند، او نماینده ولی فقیه و برای امنیت نظام در این مجمع شرکت خواهد کرد و ما باید صدای مردم ایران باشیم.

در واقع رئیسی به جای نشستن بر صندلی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، باتوجه بعد از دادگاه پاسدار شکنجه گر، حمید نوری، باید محاکمه شود. ناامن کردن شرایط خارج از کشور برای مخالفان و جولان دادن مزدوران و تروریستهای صادراتی از جمله سیاستهای رژیم است که اخیرا فعالتر شده است. در برابر این سیاست ضد بشری و دفاع از صدای مردم ایران، کارزار مخالفت با حضور رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در جهت خنثی کردن این سیاست موثر خواهد بود.

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول