فراسوی خبر ... سه شنبه ۳۰ اردیبهشت

 

نگرانی خامنه ای از آب شدن کوه یخ نظام زیر نور آفتاب واقعیتها

زینت میرهاشمی

 

خامنه ای در روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت بدون حضور در جمع و از طریق کنفرانس ویدئویی برای «نمایندگان تشکلهای» دانشجویان بسیجی صحبت کرد و در قالب ده توصیه به دانشجویان و آتش به اختیاران خود، نقشه راه آینده را ترسیم کرد.

سخنرانی خامنه ای دقیقا مانند توصیه های قبل از مرگ یک دیکتاتوری است که خود در عین ناامیدی بقیه را به امید دعوت می کند. او از «فشارهای چند جانبه» برای «تسلیم شدن» و «عقب نشینی» حرف زد و راه حل رفع مشکلات را داشتن دولتی «جوان و حزب اللهی» دانست.

خامنه ای همزمان در معنا کردن جوانگرایی و حزب اللهی بودن، قاسم سلیمانی تروریست را مثال زد. حرفهای او به نوعی اعتراف به شکست برای حفظ وحدت در درون هرم قدرت بود. فشارهایی که از بیرون نظام به سیستم حکومتی وارد می شود، درون حکومت را با تضادهای سختی درگیر کرده است. یکی از فشارهای مهم و تعیین کننده، رشد جنبشهای مطالبه محور، حرکتهای اعتراضی نیروهای کار، قیامهای و خیزشهای مردمی است. وی دست گیری پرچم «آرمانخواهی و مطالبه گری» را به دانشجویان بسیجی توصیه کرد. توصیه او در حالی است که نمایندگان کارگران و معلمان، فعالان اجتماعی حامی جنبشهای مطالبه محور در زندان به سر می برند و پرونده قتل عام بیش از ۱۵۰۰ نفر در قیام آبان ۹۸ همراه با پرونده جنایتهای دیگر همچنان باز است.

مجموعه توصیه های ده گانه ولی فقیه؛ یک دست کردن حکومت با حذف باندهای رقیب به سود سپاه پاسداران و باندهای حلقه به گوش خود، سرکوب نیروهای آزادیخواه و نمایندگان جنبشهای کارگری، معلمان و فرهنگیان است. این که خامنه ای چرا در شرایط فعلی تن به نرمش قهرمانانه نمی دهد از حرفهایش معلوم است. تن دادن به معنای آب شدن کوه یخ نظام  است. زیرا در شرایط ضعف، نرمش قهرمانانه سقوط رژیم را به همراه خواهد داشت.

توصیه های او بر «جوان گرایی و حزب اللهی» بودن دولت، که قبلا هم چندین بار به آن تاکید کرده، بار دیگر سناریوی حذف باند روحانی را به سطح آورد. فتحی یکی از مجلس نشینان، روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت، حرف خامنه ای را زمان رسیدن استعفای روحانی، برگزاری زودرس انتخابات و روی کار آمدن دولتی «مد نظر مقام معظم رهبری» منطبق با مجلس آینده دانست.

بنابراین خامنه ای شکست خورده در حفظ وحدت در هرم قدرت، راه نجات را چینش دولتی با ترکیب مجلس آینده ارتجاع کاملا همگون و بدوت شکاف می داند.

به نظر می رسد که شورشهای گرسنگان نقشه های خامنه ای را بر باد خواهد داد.

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول