فراسوی خبر ... چهارشنبه ۲۲ تیر

باورمندی توده ای به سرنگونیِ؛ کابوس خامنه ای

زینت میرهاشمی

هر میزانی که رژیم بر شدت سرکوبگری و دستگیریهای مخالفان می افزاید، میخ دیگری بر تابوت پوسیده خود می زند. وجود این همه جاسوس در بالاترین بخش هرم قدرت دقیقا بازتابی از ساختار حکومت فاسدی است که برای رفع شرمندگی خود به دنبال جاسوس در میان مردم است. خامنه ای که توانایی پاک کردن سیستم امنیتی نظام را ندارد، برای ترمیم شکستهای امنیتی و بستن شکاف در هرم قدرت، فتیله سرکوب را بالا کشیده است.

متهم کردن جنبشهای اجتماعی و حرکتهای اعتراضی نیروهای کار به پیروی از «بیگانگان» و «دشمنان» دقیقا برای نشان دادن قدرت پوشالی نظامی است که توانایی مهار بحران را ندارد.

عدم توانایی در حفظ امنیت نظام باوجود هزینه های نجومی از جیب مردم، هنگامی که با قیامها، شورشهای خیابانی و جنبشهای اعتراضی در کف خیابان همزمان باشد، با قوی تر شدن باورمندی مردم به تغییر، کابوس خامنه ای را مخوف تر می کند. در بحران انقلابی موجود، مردم این حکومت را نمی خواهند، باور رژیم به توانایی سرکوبش برای ماندن در قدرت هم در شرایط بحران در قدرت، ضعیف تر می شود. از این منظر  هراس خامنه ای فقط از مردم نیست بلکه از ریزش نیروهای ارزشی و شکاف در هرم قدرت و نیروهای سپاه و بسیج هم هست.

دستگیری مادران دادخواهِ شهدای آبان نمونه ای از ترس رژیم است. به درستی مادران شهدای آبان گفته اند که؛ مادران دادخواه کابوس رژیم هستند. سناریو سازی علیه فعالان فرهنگی و جنبش اعتراضی معلمان، بازنشستگان، فعالان مدنی و هنرمندان غیر حکومتی تا دستگیری یاران سابق حکومتی، از جمله سناریوهای نخ نمای اتاق فکر رژیم در شرایط بحرانی است.

روی دیگر سناریو سازی برای سرکوب، پرکردن جیبهای مزدوران بسیجی، مشغول کردن آنها در گشتهای ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر، راه اندازی پلیس امنیت اخلاقی و نهادهای دیگر سرکوب است. رژیم با ساخت این گونه سناریوها، جیب اقلیت محدود و مزدور را پر می کند تا جلوی خشم اکثریت مطلق جامعه را بگیرد. اما بدون شک، هیچ ابزاری مانع فوران خشم مردم نخواهد بود.

 

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول