فراسوی خبر ... چهارشنبه ۱۹ مرداد

خروجی دستور درمانی؛ تشدید بحران معیشت و خودکشی کارگران

زینت میرهاشمی

 

حاصل یک سال دستور درمانی رئیسی (قاتل ۶۷) از ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ تا ۱۲ مرداد ۱۴۰۱، چیزی جز تشدید فقر و فلاکت، بیکاری، تورم افسار گسیخته، کاهش سن خودکشی در بین جوانان و نوجوانان، افزایش خودکشی در میان کارگران به دلیل اخراج از کار و... است.

تداوم اعتراضهای کارگران، فرهنگیان، پرستاران، بازنشستگان و... و تبدیل اعتراضهای صنفی به سیاسی با شعارهای محوری مرگ بر رئیسی، (مترادف مرگ بر خامنه ای) و سر دادن شعارهای مشخصی علیه سیاستهای رژیم، خط باطل بر سیاست فریبکارانه گفتار درمانی و تزریق ابلهانه امید کشیده است. مردم خیابان را برای اعتراض انتخاب کرده و تداوم اعتراض و انتخاب خیابان در هماوردی با سیاستهای غارتگرانه رژیم، دقیقا یعنی شکست سیاست بکدست سازی خامنه ای در یک سال حاکمیت یکدست است.

خامنه ای برای مهار جنبشهای اعتراضی و تضمین امنیت رژیم در شرایط بحران انقلابی و خطر سرنگونی، با پرداخت هزینه جراحی در حاکمیت، دست به سیاست یکدست سازی با آوردن رئیسی جنایتکار زد. خروجی تحولات و رویدادهای سال جاری در میانه هرم قدرت و در رابطه با جنبشهای مردمی و روانشناسی جبهه مردمی، پیشبرد سیاست خامنه ای را با چالش جدی روبرو کرده و آن را به جلو نبرده است.

از این منظر رژیم فتیله سرکوب و دستگیریهای فله ای را بالا برده است و در کنار تحمیل فقر، اقتصاد مقاومتی که از دوران احمدی نژاد کلید زده شد را عجولانه به پیش می برد. اقتصاد مقاومتی یعنی تحمیل ریاضت کشی به مردم به نفع امنیت رژیم و پیشبرد جنگهای نیابتی و مزدوران تروریست کشورهای محور مقاومت است.

افزایش خودکشی در میان نیروهای کار و جوانان دقیقا پدیده ای سیاسی است و بنابرین مسئولیت آن بر دوش حکومت است.

در چند روز گذشته، ۲ کارگر اخراجی شرکت پتروشیمی ایلام به نامهای علی محمد کریمی و محمد منصوری دست به خودکشی زدند و جان شان را از دست دادند. دو کودک ۹ و ۱۲ ساله، امیرحمد ابولوفایی و فرهاد خدایی روز یکشنبه ۱۶ مرداد در شهر گوهردشت از توابع ایلام دست به خودکشی زده و سپردند.

بر اساس داده های آماری رسانه های حکومتی، ۸ کارگر  طی ۷۰ روز اخیر، یعنی از ابتدای خرداد ماه امسال به دلیل مشکلات معیشتی اقدام به خودسوزی کرده اند. در سال ۱۴۰۰، ۲۸۸ نفر اقدام به خودکشی کردند و هر ۱۶ روز، یک نفر به این دلیل جانش را از دست داده است. (روزنامه حکومتی اعتماد ۱۱ مرداد)

در یک ساله گذشته به میزان تشدید فقر، خودکشی هم به دلیل فقر افزایش یافته است. خودکشی کارگران که اخیرا افزایش داشته، یک فاجعه ملی محسوب می شود. رژیم در برابر نیروهای کار و معترضان به فقر دو راه گذاشته است. راه اول تشکل یابی، اعتراضهای جمعی، اعتصاب و خیابان است. حکومت با دستگیریهای گسترده و شلاق و حبس از گسترده و سراسری شدن اعتصابها جلوگیری می کند. بنابراین از خودکشی کارگران استقبال هم می کند. عدم پاسخ به خواسته های کارگران و ناامید کردن آنها از داشتن آینده ای بهتر، راه خودکشی را در برابر آنها می گذارد. رژیم با بی تفاوتی در برابر خودکشی نیروهای کار و یا کودکان کار حتا با کشتار کولبران، این نوع مرگ را به خانواده های کارگری همراه با فقر تحمیل کرده و با ساده سازی هرچه بیشتر آن را رواج می دهد. گسترش اعتراضها و تشکل یابی کارگران راه حلی برای کاهش این نوع خودکشیها خواهد بود.

 

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول