فراسوی خبر ... آدینه ۱۵ بهمن

شعار «رئیسی دروغگو» همان «خامنه ای دروغگو» است

زینت میرهاشمی

با وخیم تر شدن اوضاع جامعه و معیشت مردم همراه با افزایش نرخ تورم، کاهش قدرت خرید و رشد بیکاری، «تولید جهادی» هم به «اقتصاد مقاومتی» اضافه شد. خامنه ای که از سیر تا پیاز مسائل روز دخالت و سیاست تعیین می کند، این بار در قامت یک فرد ناراضی از وضعیت موجود و منتقد به دولتهای منتخب خودش، «نقشهِ راهبردی» برای برون رفت از بحران را در یکدست کردن حاکمیت ارزیابی و آن را مهندسی کرد.

ورود او به سیاستهای اقتصادی، دقیقا در زمان جدال باندهای درون هرم قدرت بر سر کسب سهم بیشتر از قدرت و ثروت معنا و مفهوم مشخصی دارد. موضع گیری علنی یا به عبارتی تعیین علنی سیاست، مشروعیت دادن به دخالت بیشتر سپاه و قرارگاه خاتم الانبیا به اقتصاد است.

او با وقاحت تمام در برابر جان دادن مردم با بیماری کوید ۱۹، از تولید داخلی واکسن و سپردن مال و جان مردم به مافیای دارو و شرکت دارور سازی برکت متعلق به سپاه پاسداران حرف زد. از ممنوع کردن ورود محصولات خانگی به نفع خالی کردن انبارهای بنجل تولیدات چینی و یا داخلی حرف زد. نمونه های دخالت مستقیم او علیه مردم و به سود مافیای واردات متعلق به سپاه پاسداران و زیر مجموعه های بیت خودش فراوان هستند و اینجا فرصت ردیف کردن آن نیست.

خامنه ای از وضعیت اقتصادی اظهار نارضایتی می کند در حالی که بزرگترین پروژه های اقتصادی به سپاه پاسداران، قرارگاه خاتم الانبیا و هلدینگهای زیر مجموعه نهاد ولایت خودش سپرده شده است.

خامنه ای که از تحریم به عنوان یک برکت برای رشد تولید داخلی حرف زده بود در سخن پراکنی روز یکشنبه ۱۰ بهمن، در دیدار با به اصطلاح تولید کنندگان و فعالان اقتصادی چراغ سبز برای تقویت مافیای وارد کننده خودرو را نشان داد. او با حرفهای بی سر و ته و بی معنا مثل «تولید جهادی» و معنا کردن جهاد یعنی مبارزه با «دشمن» و مخالفت با «مسئولان و دستگاههای دولتی در فعالیتهای اقتصادی» و  موافقت با «هدایت، نظارت و کمکشان» و انتقاد از خودروهای داخلی، در حقیقت تقویت بیشتر سپاه در بخش اقتصاد را فرمان داد.

خامنه ای امپراطور دروغگو، وضعیت اقتصادی را نتیجه «عدم همراهی» دولتهای منتخب خودش در دهه ۹۰ دانست. در پی حرفهای خامنه ای در روز یکشنبه، رئیسی، قاتل ۶۷ برای عملی کردن «رهنمودهای» خامنه ای دستور تشکیل کار گروهی با «حرکت جهادی» داد.

خامنه ای با یکدست سازی حکومت و آوردن رئیسی فکر می کند می تواند با مقصر شناختن کارگزاران قبلی و تبدیل تهدید خیزشهای مردمی به فرصت برای برون رفت از بحران، از تشدید بحران درون حکومت و سقوط نظام جلوگیری کند.

حرفهای مسخره او در حالی است که در چینش کارگزاران دولتهای قبلی نقش اساسی داشته است. همه کارگزاران سه قوه ارتجاع کسانی هستند که در تمامی ۴ دهه غارت و جنایت نقش داشته اند. بر این منظر حرفهای خامنه ای تعیین نقشه راه برای مافیاهای درون و نزدیک قدرت است. شعار رئیسی دروغگو به خوبی مترادف خامنه ای دروغگو است که در کف خیابان توسط جنبش مطالبه گر معلمان و فرهنگیان در روزهای اخیر داده شد. این شعار به معنای کشیدن خط بطلان بر وعده های دروغین حکومت است. زمان دادن وعده های توخالی برای دور کردن جنبشهای مطالبه گر از کف خیابان تمام شده است.

 

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول