فراسوی خبر ... یکشنبه ۱۰ بهمن

معلمان در کف خیابان و پاسخ حکومت

زینت میرهاشمی

 

روز شنبه ۹ بهمن، با فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، معلمان دستکم در ۲۰۰ مکان در شهرهای همه استانها دست به تحصن اعتراضی زدند. معلمان و فرهنگیان بار دیگر برای تحقق خواسته های بر حق خود «اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان»، «اجرای کامل رتبه بندی» و... دست به تعطیل کلاسها و تحصن اعتراضی زدند. این اعتراض قرار است امروز یکشنبه ۱۰ بهمن ادامه پیدا کند.

معلمان در تحصن اعتراضی خود خواهان آزادی معلمان و فرهنگیان دستگیر شده و پایان پرونده سازی برای آنها شدند. اعتراض معلمان در حالی است که رئیسی، قاتل ۶۷، در سخن پراکنی تکراری خود در روز سه شنبه شب ۵ بهمن به خواسته های معلمان، فرهنگیان و کارگران معترض پاسخ منفی داد و مشکلات آنها را به دولت قبلی مربوط دانست.

رئیسی گفت: «مگر این اقشار در طول ۸ سال گذشته این مشکلات را نداشتند. مشکل معلمان یا بازنشستگان یا کارگران مربوط به امروز نیست و باید همان موقع بررسی می ‌شد.».

طرح همسانسازی حقوق که دوباره در مجلس ارتجاع به بحث گذاشته شده بود به دنبال تداوم اعتراض معلمان، به صورت ناقص تصویب شد و به شورای نگهبان فرستاده شد. معلمان طرح برون آمده از مجلس ارتجاع را ناقص و سرهمبندی شده و غیر قابل قبول دانستند. همین طرح ناقص هم از طرف شورای نگهبان ولی فقیه مورد قبول واقع نشد. علت اصلی آن هم مشخص نبودن منبع تامین هزینه طرح است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارتجاع طرح دوباره آن در مجلس را تا زمانی که به افزایش هزینه عمومی منجر خواهد شد و چون منبع آن معلوم نشده، غیر ضرور دانست. حکومتی که با دست و دلبازی تمام برای توسعه تروریسم در کشورهای «محور مقاومت» ریخت و پاش می کند مدعی می شود که توان پرداخت حق معلمان را ندارد.

معلمان با تداوم حرکتهای اعتراضی خود در کف خیابان بی کفایتی رژیم دزد و غارتگر را به نمایش می گذارند و به درستی نشان می دهند که دوران داد است. رژیم هم آشکار می گوید که نه می خواهد و نه می تواند مشکلات مردم را حل کند.

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول