بیلان جنبش کارگری

 

ترازنامه ۲۷۹۶ حرکت اعتراضی نیروهای کار در سال ۱۴۰۱

در آستانه اول ماه مه، روز جهانی کارگران

دبیر خانه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران منتشر می کند

چند توضیح:

۲۷۹۶ حرکت نیروهای کار در سال ۱۴۰۱ خورشیدی که در ترازنامه زیر جمع آوری شده مربوط به جنبش کارگران، کشاورزان، معلمان، دانش آموزان، بازنشستگان، پرستاران، رانندگان، بیکاران، بازاریان، مدافعان حفاظت از محیط زیست و ... است که در ماهنامه نبرد خلق از شماره ۴۵۰ تا شماره ۴۶۲ به شکل مشروح همراه با منبع خبر منتشر شده است.

در این سال حضور زنان در جنبش معلمان، بازنشستگان، پرستاران و مدافعان محیط زیست بسیار پُررنگ بود.

در این ترازنامه جنبش انقلابی که در شش ماه پایان سال ۱۴۰۱ در بیش از ۳۰۰ شهر و منطقه به اشکال مختلف جریان داشت، به جز حرکتهای دانش آموزان، اصناف و بازاریان، پوشش داده نشده است.

کلیک کنید

----------------------------

در آستانه اول ماه مه،  روز جهانی کارگران

۹۵۷۹  حرکت اعتراضی نیروهای کار در سال  ۱۴۰۰
ترازنامه جنبش رنگین کمان بیشماران

----------------------------

در آستانه اول ماه مه، روز جهاني كارگران دبير خانه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران منتشر مي كند

 ترازنامه جنبش رنگين كمان بيشماران در سال ١٣٩٩

 ٢٧٤٤ حركت اعتراضي در سال كرونايي

۳۲۲۰ حرکت اعتراضی

ترازنامه جنبش رنگین کمان بیشماران در سال ۱۳۹۸

 در آستانه اول ماه مه، روز جهانی کارگران

دبیر خانه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران منتشر می کند

کلیک کنید

 

۹۴۷۳ حرکت اعتراضی

ترازنامه جنبش رنگین کمان بیشماران در سال ۱۳۹۷

کلیک کنید

ترازنامه جنبش پرتوان نیروهای کار در سال ۱۳۹۶

۲۰۴۹ حرکت اعتراضی بدون محاسبه حرکتهای اعتراضی غارت شدگان و قیامهای تهیدستان

کلیک کنید

در آستانه اول ماه مه

دبیر خانه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران منتشر می کند:

جنبش کارگری در سال  ۱۳۹۵

 

جنبش پرتوان کارگران، پرستاران و معلمان

بیلان ۱۵۸۶ حرکت اعتراضی کارگران، معلمان و پرستاران در سال ۱۳۹۴

در آستانه اول ماه مه، روز جهانی کارگران

دبیرخانه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران منتشر می کند

 

بیلان جنبش کارگری در سال ۱۳۹۳

۹۹۵ حرکت اعتراضی کارگران و مزدبگیران در سال ۱۳۹۳

 

 

 

 

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول