پنجمین اجلاس شوراي عالي سازمان برگزار شد.

 

كميته مركزي منتخب شوراي عالي سازمان اجلاس خود را برگزار كرد.

 

اجلاس پنجم شوراي عالي سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران طي روزهاي 21 ، 22 و 23 مهر 1385 (برابر با 13، 14 و 15  اکتبر 2006) برگزار شد. در آغاز براي  گراميداشت خاطره شهداي جنبش پيشتاز فدايي و به ياد همه ‌ي شهدا و جانباختگان  راه آزادي مردم ايران يك دقيقه سكوت اعلام شد.

پس از آن اجلاس با انتخاب رئيس و یک معاون كار خود را آغاز كرد.

دستور اجلاس كه از طرف دبيرخانه سازمان پيشنهاد شده بود، مورد بحث قرار گرفت و به شرح زیر تصويب رسيد.

 

* بحث و بررسي قطعنامه پيشنهادي سخنگوی سازمان در مورد تحولات سیاسی

* گزارش بخشهای مختلف تشکیلات

* بحث و بررسی سیاستهای تشکیلاتی و ضعفها، نارسائیها و مشکلات آن

* انتخاب کمیته مرکزی سازمان

 

در قسمت اول دستور کار جلسه سخنگوی سازمان به تشریح و توضیح قطعنامه پیشنهادی خود پرداخت. مضمون مواد مندرج در این قطعنامه قبلا در سمینارهای مختلف سازمان مورد بحث قرار گرفته بود و متن قطعنامه یک ماه قبل از برگزاری اجلاس در اختیار رفقای تشکیلات قرار گرفته بود.

 

شرکت کنندگان در اجلاس پیرامون خطوط کلی مفاد مندرج در این قطعنامه دیدگاههای خود را بیان کردند و پس از آن هریک از مواد قطعنامه جداگانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در هر مورد با در نظر گرفتن نظراتی که ارایه می شد در مورد آن رای گیری می شد.

سرانجام  مواد قطعنامه با تصحيح و تكميل و اضافه شدن یک ماده به آن به اتفاق آرا به تصويب شركت كنندگان در اجلاس رسيد. متن کامل این قطعنامه همراه با این گزارش منتشر می شود.

در قسمت بعد مسئولان سازمان کزارش فعالیتهای سه ساله بخش تحت مسئولیت خود را به  اجلاس شوراي عالي سازمان ارایه دادند. شرکت کنندگان در اجلاس در هر مورد پس از طرح سوالهای خود به بررسی و نقد عملکرد تمامی بخشهای سازمان پرداختند.

پس آن بحث پیرامون سیاستهای تشکیلاتی و چالشها آن آغاز شد. در این مورد دیدگاههای متفاوتی پیرامون کمبودها و نواقص و متدهای کار تشکیلاتی وجود داشت. شرکت کنندگان در اجلاس برای غلبه بر  این موارد پیشنهادهای مختلفی ارایه دادند و سرانجام پیش نهاد تلفیقی به شرح زیر به تصویب رسید.

 

* برای بررسی موانع و مشگلاتی که  در راه پیشرفت کار تشکیلات وجود دارد کمیته ای مرکب از یک نماینده از طرف شورای عالی، یک نماینده از طرف کمیته مرکزی منتخب شورای عالی به اضافه مسئول دبیرخانه ایجاد می شود. این کمیته طی 3 سمینار ماهانه با حضور اعضای تشکیلات به بحث و بررسی می پردازد و سپس جمعبندی خود را برای اجرا به کمیته مرکزی ارایه می دهد. شوراي عالي خواستار مشاركت هرچه بيشتر اعضاي سازمان در سمینارهای سازمان شد.

پس از بحثهاي مربوط به كار تشكيلاتي، اجلاس شوراي عالي وارد مرحله انتخاب كميته مركزي شد.

شوراي عالي سازمان با راي مخفي به انتخاب اعضاي كميته مركزي پرداخت و در پايان  اجلاس شوراي عالي سازمان با سرود انترناسيونال به كار خود پايان داد.

 

پس از پايان كار اجلاس شوراي سازمان، پلنوم  كميته مركزي برگزار شد. كميته مركزي در  نشست خود به انتخاب مسئولان بخشهاي مختلف سازمان و اعضاي هيات تحريريه نبرد خلق  پرداخت. كميته مركزي  رفيق مهدي سامع  سخنگوي سازمان را در مسئوليت خود ابقاء نمود.

 

دبيرخانه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

پنجشنبه 27 مهر ۱۳۸۵- 19 اکتبر ۲۰۰۶