”بازگشت پرنده”

م . وحيدی ( م . صبح )

 

باد آمده پيچان بر درختان و

برگهای زرد بي كسي

بر آب مي ريزند

برگها

بر كتيبه اعتمادم ريشه می كنند و

درتلاقی نگاههای خاكستری

گم مي شوند

من براه مي افتم

با زمزمه ای

از حماسه در باد

كرانه ها

ازمن عبور مي كنند و

من

در متن لحظه های فتح

براي پرنده صبحگاهي

دانه مي پاشم  

منبع: نبردخلق شماره 360 اول تیر 1394

بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول