ǡ Ǔ( 2 )

ی: ی 

. یی

 

ی یی ی ی ʺ

... ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ... !

Ӂ ی ی Ϻ

! یی ی ! ی ی ϡ ی ی ی ʡ ǐ ی ی ! ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ...

ی ی ی ی ϡ ی ی ی یی ʺ

ی ی ! ی ی ی ی ! Ȑ ی ی ǿ! ی ی ȍ یϐی ی!  ی ! Ȑ ی   ی ϐی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی

ی ی یی . ی ی  ی ی ی ی . ی ی ی یی ʡ یϺ

ی ی ی یی ! ی ! ی ....

ییԡ ی ی ی . ی . ی ی یی ی ی یی ϡ ی . ی ی یϡ Ӂ ԡ ی ی Ϻ

ی ی یی ی ! ی ی! یی ی! Ȑ ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی یی ی...ǿ! ʺ

ی ی ی ی ی ی ی ی ی...ǿ ی ی ی ی یی یی ی ی ی ی ی ی ی یǡ ی ی ی ی ی ی ی ی!  ی ی ی ی ی ی !

ی Ϻ

! ی یی ی ی ی یی ی یی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȑ ѡ ی ی ی ی ی ی ی ی! ...ǡ ی

 

ی ޡ ی ی . یی ی . ی یی Ȑیϡ ی ی .  ی Ϻ

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی! ی ǡ ȍ ی ی ی ی ی ی ی ǁی ی.

منبع: نبرد خلق شماره 358، سه شنبه اول ارديبهشت 1394(21 آوريل 2015)

 

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول