فراسوی خبر... چهارشنبه ۸ فروردین

تحویل سال با شلیک موشک و وعده فلاکت

منصور امان

همراه با آغاز سال نو، رژیم جمهوری اسلامی نشانه های صریحی از چشم اندار سال در پیش و آنچه که به انتظار جامعه نشسته، ارسال کرده است. آنچه که دیده می شود، جایی برای خوشبینی نسبت به بهبود شرایط به جا نمی گذارد.

در نخُستین روزهای سال جدید، موشک پرانی شبه نظامیان وابسته به رژیم مُلاها در یمن و ادامه سُقوط ارزش پولی ملی، گوشه ای از نقشه راهی که حاکمان کشور برای مردُم ایران در سال ۹۷ ترسیم کرده اند را به نمایش گذاشته است.

این یک شُروع بد تصادُفی نیست، بلکه به روند مُخربی تداوُم می بخشد که به ویژه در دو سال اخیر بر شدت و دامنه آن به گونه چشمگیری افزوده شده است. فقط در استعدادهای یک سیستم ویرانگر و مُنحط است که پایان یک بُحران خطرناک و فلاکت زا را به سکوی پرش به سوی بُحرانی عمیق تر با آثار پُر ادبار تر بدل سازد. بر این اساس، جامعه تنها از "برجام" سهمی نبرده، بلکه فشار معیشتی، بی حُقوقی و ناامنی بر خود را افزایش یافته می بیند.

خیزش دی ماه سال گذشته واکُنشی در برابر این مُعادله بود و با وجود پیام روشن و قوی که مردُم به آدرس حُکومت و شخص علی خامنه ای فرستادند، هیچ نشانه ای از تصمیم حاکمیت به اصلاح، تغییر یا حتی گرد کردن مُوقتی آن به چشم نمی خورد.

برعکس، حاکمان جمهوری اسلامی بدون توقُف روی این مسیر به تاخت و تاز خود ادامه می دهند. آنها با گامهای شتابان به سمت جنگی سازی مُناسبات با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، اسراییل و آمریکا پیش می روند. موشکهای بی هدفی که در هفتُمین روز فروردین به سوی عربستان شلیک شد، تابلویی است که مسیر حرکت رژیم ولایت فقیه را علامت گذاری و شناسایی پذیر می کند.  

روی دیگر این سکه که با منابع و امکانات محدود مردُم ایران ضرب شده، تشدید وخامت شرایط اقتصادی و فشرده تر شدن پنجه بُحران معیشتی بر گلوی میلیونها نفر است. از هنگام توافُق هسته ای و تغییر ریل بُحران خارجی به درگیری منطقه ای، ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی بیش از ۴۰درصد کاهش یافته است. این در عمل به معنای کاهش چشمگیر قُدرت خرید، خالی شدن باز هم بیشتر سُفره ها و سوق داده شدن بخشهای بُزُرگی از جامعه به زیر خط فقر و محکوم ساختن آنها به بی آیندگی است.

دُلار ۵ هزار تومانی و تبدیل پول ملی به کاغذ پاره گویای امروز و فردایی است که آقای خامنه ای و همدستانش برای مردُم ایران تدارُک دیده اند. اعتراف یک مقام مجلس مُلاها به خارج کردن ۳۰ میلیارد دُلار از کشور در ماه های پایانی سال گذشته، گُستره چاهی که حُکومت در سال جدید برابر پای جامعه حفر کرده را به خوبی اندازه گرفته است.

موج بی توقُف اعتراضات صنفی، سیاسی و مدنی که در سراسر سال گذشته در بیشتر نُقاط کشور جریان داشت و اوج آن در دی ماه اما نشان داد که جامعه نمی خواهد به کام بُحران حُکومت ساخته دیگری از جنس بُحران هسته ای با آثار هستی سوز و خانمان براندازش برود. مردم از سرنوشت سیاهی که حُکومت برایشان رقم می زند، تن می زنند. تحمُل شان به پایان رسیده و بسیاری از آنها دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند.

نقشه های بی خردانه و ضد مردُمی حاکمان کشور تقدیر ناگُزیر نیست. می توان اجازه تحقُق آن را نداد، می توان جلوی این روند ایستاد.

 

 

بازگشت به صفحه نخست